Gebruiksvoorwaarden Wajoo.be

De toegang tot en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan volgende modaliteiten en voorwaarden en dit onder voorbehoud van alle rechten. 

Algemeen

Alle modaliteiten en voorwaarden zoals hieronder vermeld, hebben betrekking op de website van Wajoo (merknaam, vertegenwoordigd door Niels De Keukelaere - BE0693906029 - Vierwegenstraat 16, 9620 Zottegem) met domeinnaam www.wajoo.be, en op alle andere websites, subsites of webpagina’s die door Wajoo ontwikkeld werden, of in de toekomst nog ontwikkeld zullen worden. Zodra u de Wajoo websites bezoekt of er gebruik van maakt, wordt u geacht kennis te hebben genomen van en uitdrukkelijk akkoord te gaan met onze gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de inhoud van deze gebruiksvoorwaarden, verzoeken wij u de website niet langer te raadplegen.

Indien één bepaling van onderhavige gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid geen invloed hebben op de geldigheid of toepasbaarheid van de andere bepalingen.

Toegang tot en gebruik van de website

Wajoo stelt alles in het werk om, in de mate van het mogelijke, de toegang tot de website steeds te verzekeren, zonder enige garantie dienaangaande. Deze toegang kan echter steeds om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving of motivering door Wajoo worden onderbroken.

De gebruiker is verantwoordelijk voor het goed functioneren van zijn informaticasysteem en zijn internettoegang. De gebruiker verbindt er zich uitdrukkelijk toe om de optimale werking en de beveiliging van de website niet te verstoren, bijvoorbeeld door virussen en/of andere schadelijke bestanden of gegevens te gebruiken en/of door zich toegang te verschaffen tot bestanden of gegevens waartoe hij geen toegang heeft.

Wajoo behoudt zich steeds het recht voor een gebruiker eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving of motivering, de toegang tot de website geheel of gedeeltelijk te ontzeggen. De gebruiker kan Wajoo hiervoor op geen enkele manier aansprakelijk houden.
Het is de gebruiker verboden om de informatie die Wajoo op de website ter beschikking stelt, deels of in zijn geheel aan te vullen, te veranderen, te verwijderen, te vervangen en/of te verbeteren.

Garanties en aansprakelijkheid

De website is bestemd om algemene informatie over Wajoo ter beschikking te stellen. Ze is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel, juridisch advies of een equivalent daarvan aan de gebruiker worden beschouwd.

Alhoewel Wajoo zich inspant om informatie te verschaffen waarvan zij meent dat die actueel en juist is, garandeert Wajoo niet dat alle informatie adequaat, juist en volledig is, noch dat de website allesomvattend is.
In geen enkel geval kan Wajoo aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit: a) het raadplegen en/of het gebruik van de informatie die op de website of websites waarnaar deze website verwijst, wordt aangeboden of b) de afwezigheid van specifieke informatie. Evenmin garandeert Wajoo dat de website of de server die de website beschikbaar maakt, vrij is van computervirussen.

Wajoo heeft steeds het recht de inhoud van de website te wijzigen, verbeteren, verwijderen en/of veranderen zonder voorafgaande kennisgeving.

Wajoo kan op haar website links voorzien naar andere websites. Wajoo is echter nooit verantwoordelijk voor, en kan niet gehouden worden tot het onderzoeken, evalueren of leveren van enige garanties met betrekking tot de inhoud van deze websites. Wajoo kan dan ook in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die veroorzaakt zou worden door het raadplegen en/of gebruik van de informatie die op bovenvermelde websites wordt aangeboden.

Het is de gebruiker verboden om links te leggen naar de website van Wajoo zonder hiervoor de voorafgaande en schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Wajoo.

Indien Wajoo kosten zal moeten dragen of indien aan Wajoo kosten zullen worden opgelegd ten gevolge van misbruik van deze website of een inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden door de gebruiker, verbindt de gebruiker zich ertoe Wajoo te zullen vrijwaren voor alle kosten, vorderingen, verlies en schade (inclusief juridische kosten).

Intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker heeft heeft geen toestemming om de informatie op de website (waaronder o.m. het redactionele materiaal, de informatieve teksten, foto’s, illustraties, tekeningen en ander grafisch materiaal, namen, logo’s, jingles, audiofragmenten, handelsmerken en andere merken) voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren.

Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is steeds een voorafgaande schriftelijke toestemming van Wajoo vereist. In geen geval mag de gebruiker de inhoud van de website gebruiken voor commerciële doeleinden, noch deze verdelen of meedelen aan derden, al dan niet met winstoogmerk, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wajoo.

Wajoo behoudt alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit het gebruik van de website alsook uit de toepassing en interpretatie van onderhevige gebruiksvoorwaarden, worden beheerst door het Belgisch recht, waarbij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent uitsluitend bevoegd zijn.

Contactgegevens

Voor eventuele vragen over de inhoud en/of het gebruik van de website kan de gebruiker zich richten tot niels@wajoo.be

Made in Ghent with ♥
© Wajoo 2022. Gebruiksvoorwaarden • contact